Κινάση κρεατινίνης-MΜ (CK-MΜ)


  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται σε 24 ώρες από την ημέρα λήψης του δείγματος