ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ

Επιλογή 1: Με την ανίχνευση νευρογενετικών νοσημάτων

Η μέθοδος, που ονομάζεται και συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός σε μικροσυστοιχίες (arrayCGH – aCGH), επιτρέπει τη μικρο-ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος σε 10-100 φορές μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο.

Αποκαλύπτει ανωμαλίες που καταρχήν θα έβρισκε η κλασσική καρυοτύπηση (π.χ. τρισωμία 21, κ.α.), αλλά και πάμπολες υπο-μικροσκοπικές ανωμαλίες, που αφορούν μικρές περιοχές χρωμοσωμάτων που λείπουν (ελλείψεις) ή που έχουν διπλασιαστεί (διπλασιασμοί). Οι ανωμαλίες αυτές σχετίζονται με μεγάλο αριθμό γενετικών νοσημάτων και συνδρόμων (περίπου 120 σύνδρομα), που εκδηλώνονται με διάφορες ανωμαλίες διάπλασης ή/και διανοητική/ψυχοκινητική καθυστέρηση και που θα είχαν παραμείνει αδιάγνωστα με τον κλασσικό καρυότυπο.

Στο βαθμό που η εξέταση αυτή ανιχνεύει σύνδρομα και άλλες γενετικές ανωμαλίες που εμφανίζονται ξαφνικά σε μια κατά τ’ άλλα φυσιολογική κύηση και χωρίς συνήθως να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό ή υπερηχογραφικά ευρήματα, η εφαρμογή της μπορεί να γίνει σε όλα τα δείγματα που απαιτούν προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο.

Για τους παραπάνω λόγους, η εξέταση αντικαθιστά διεθνώς τον κλασσικό καρυότυπο, αφού αποδεδειγμένα είναι σε θέση να διαγνώσει όλες τις παθολογικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, αλλά και τους χρωμοσωματικούς μωσαϊκισμούς. Σε επιλεγμένα περιστατικά κι όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, η εξέταση συμπληρώνεται και με κλασσικό καρυότυπο.

Σήμερα, το ποσοστό παθολογικών εμβρύων που αποκαλύπτεται με την εξέταση αυτή είναι περίπου 3/100 (~ 1 στα 30) των δειγμάτων που εξετάζονται (διπλάσια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο). Επιπλέον, η εφαρμογή της εξέτασης δεν απαιτεί τη χρονοβόρα καλλιέργεια του αμνιακού υγρού ή του δείγματος τροφοβλάστης (CVS), με συνέπεια ο έλεγχος να ολοκληρώνεται σε 4-5 μέρες, ενώ απαιτείται πολύ λιγότερη ποσότητα δείγματος, για παράδειγμα 5-8 ml αμνιακού υγρού.

Από το 2013 και σε διεθνή πρωτοπορία, η InterGenetics σε όλες τις εξετάσεις του προγεννητικού χρωμοσωματικού ελέγχου, τόσο του κλασσικού, όσο και του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου (σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών), έχει προσθέσει ένα ειδικό πακέτο ελέγχου-screening νευρογενετικών νοσημάτων, που περιλαμβάνει τη διάγνωση του συνδρόμου εύθραυστου Χ (FRAXA) μόνο για άρρενα έμβρυα, καθώς και της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (Spinal Muscular Atrophy-SMA).

Να σημειωθεί ότι σήμερα, η εφαρμογή του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου αντικαθιστά πλέον κι έχει διαδεχθεί τον διευρυμένο προγεννητικό έλεγχο – EPP, αφού προσφέρει πολλαπλάσια πλεονεκτήματα.

Επιλογή 2: Χωρίς την ανίχνευση των νευρογενετικών νοσημάτων

Η μέθοδος, που ονομάζεται και συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός σε μικροσυστοιχίες (arrayCGH – aCGH), επιτρέπει τη μικρο-ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος σε 100-1000 φορές μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο.

Αποκαλύπτει ανωμαλίες που καταρχήν θα έβρισκε η κλασσική καρυοτύπηση (π.χ. τρισωμία 21, κ.α.), αλλά και πάμπολες υπο-μικροσκοπικές ανωμαλίες, που αφορούν μικρές περιοχές χρωμοσωμάτων που λείπουν (ελλείψεις) ή που έχουν διπλασιαστεί (διπλασιασμοί). Οι ανωμαλίες αυτές σχετίζονται με μεγάλο αριθμό γενετικών νοσημάτων και συνδρόμων (περίπου 120 σύνδρομα), που εκδηλώνονται με διάφορες ανωμαλίες διάπλασης ή/και διανοητική/ψυχοκινητική καθυστέρηση και που θα είχαν παραμείνει αδιάγνωστα με τον κλασσικό καρυότυπο.

Στο βαθμό που η εξέταση αυτή ανιχνεύει σύνδρομα και άλλες γενετικές ανωμαλίες που εμφανίζονται ξαφνικά σε μια κατά τ’ άλλα φυσιολογική κύηση και χωρίς συνήθως να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό ή υπερηχογραφικά ευρήματα, η εφαρμογή της μπορεί να γίνει σε όλα τα δείγματα που απαιτούν προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο.

Για τους παραπάνω λόγους, η εξέταση αντικαθιστά διεθνώς τον κλασσικό καρυότυπο, αφού αποδεδειγμένα είναι σε θέση να διαγνώσει όλες τις παθολογικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, αλλά και τους χρωμοσωματικούς μωσαϊκισμούς. Σε επιλεγμένα περιστατικά κι όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, η εξέταση συμπληρώνεται και με κλασσικό καρυότυπο.

Σήμερα, το ποσοστό παθολογικών εμβρύων που αποκαλύπτεται με την εξέταση αυτή είναι περίπου 3/100 (~ 1 στα 30) των δειγμάτων που εξετάζονται (διπλάσια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο). Επιπλέον, η εφαρμογή της εξέτασης δεν απαιτεί τη χρονοβόρα καλλιέργεια του αμνιακού υγρού ή του δείγματος τροφοβλάστης (CVS), με συνέπεια ο έλεγχος να ολοκληρώνεται σε 4-5 μέρες, ενώ απαιτείται πολύ λιγότερη ποσότητα δείγματος, για παράδειγμα 5-8 ml αμνιακού υγρού.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, η εφαρμογή του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου αντικαθιστά πλέον κι έχει διαδεχθεί τον διευρυμένο προγεννητικό έλεγχο – EPP, αφού προσφέρει πολλαπλάσια πλεονεκτήματα.

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • περισσότεροι από 95.000 έλεγχοι και 40 χρόνια εμπειρίας
 • ο πληρέστερος δυνατός έλεγχος, με πολλές επιλογές και σε βάθος ανάλυση με σύγχρονες τεχνικές
  μοριακής γενετικής και κυτταρογενετικής
 • εμπεριστατωμένη γενετική καθοδήγηση
 • πρώτη διεθνής εφαρμογή του διευρυμένου πακέτου προγεννητικού ελέγχου - EPP (2005)
 • πρωτοποριακή εφαρμογή του μοριακού καρυότυπου (array CGH) ως εξέταση ρουτίνας στον προγεννητικό
  χρωμοσωματικό έλεγχο (2012)
 • πρωτοποριακή ανάπτυξη κι εφαρμογές του γενωμικού τεστ Fetalis® (2015)

Γενικές πληροφορίες

Ο προγεννητικός έλεγχος είναι το σύνολο των εξετάσεων, που γίνονται κατά τη διάρκεια της κύησης, με σκοπό να αποκαλυφθούν σοβαρές κυρίως γενετικές παθήσεις στο έμβρυο, που συμβαίνουν με μία γενική συχνότητα περίπου 1/20 κυήσεις. Ο προγεννητικός έλεγχος αφορά:

 • τον έλεγχο της ομαλής εξέλιξης της κύησης ως προς τη μητέρα και το έμβρυο και τις αντίστοιχες εξετάσεις ρουτίνας που γίνονται για το σκοπό αυτό
 • τη διάγνωση σοβαρών διαπλαστικών ανωμαλιών του εμβρύου, με τη χρήση υπερήχων
 • την εκτίμηση κινδύνου πιθανών γενετικών βλαβών, κυρίως χρωμοσωματικών ανωμαλιών, όπως π.χ. το σύνδρομο Down, κυρίως στο 1ο τρίμηνο της κύησης, με την συνεκτίμηση υπερηχογραφικών δεικτών, όπως της αυχενικής διαφάνειας και βιοχημικών δεικτών στο αίμα της μητέρας, που είναι για το 1ο τρίμηνο η PAPP-a και β-hCG
 • τη διάγνωση χρωμοσωματικών ανωμαλιών, όπως π.χ. το σύνδρομο Down κι άλλες χρωμοσωματικές ανωμαλίες
 • τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων που οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων, με απευθείας ανάλυση του γενετικού υλικού

Η InterGenetics δραστηριοποιείται στον προγεννητικό έλεγχο απο την ίδρυσή της και το μεγαλύτερο της έργο εντάσσεται στoν τομέα αυτό. Στα 32 χρόνια λειτουργίας της, έχει εκτελέσει περισσότερες από 95.000 εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση έγινε ο πληρέστερος δυνατός έλεγχος, με πολλές επιλογές και σε βάθος ανάλυση με σύγχρονες τεχνικές κυτταρογενετικής και μοριακής γενετικής. Σε κάθε περίπτωση στην οποία παρέστη ανάγκη, δώθηκε εμπεριστατωμένη γενετική καθοδήγηση.

Πρωτοποριακές εφαρμογές της Μονάδας ήταν το διευρυμένο πακέτο προγεννητικού ελέγχου (EPP) και μετά η εφαρμογή του μοριακού καρυότυπου (array CGH) ως εξέταση ρουτίνας στον προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο.

Επίσης, πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα περισσότερα απο 9.000 νοσήματα, που οφείλονται σε μεταλλάξεις σε κάποιο γονίδιο, όπως είναι π.χ. η μεσογειακή αναιμία και η κυστική ίνωση. Δεν υπάρχει προς το παρόν μαζική εξέταση (όπως ο καρυότυπος για τις χρωμοσωματικές ανωμαλίες), που να ελέγχει προγεννητικά όλα τα παραπάνω νοσήματα. Ο προγεννητικός έλεγχος επομένως αφορά μόνο οικογένειες που ξέρουμε ότι ένας ή και οι δύο γονείς είναι φορείς μεταλλάξεων ή πάσχει κι επομένως απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση των μεταλλάξεων στον/στους γονέα/γονείς πριν να είναι δυνατή η διάγνωση στο έμβρυο. Ο έλεγχος γίνεται σε δείγμα DNA εμβρυικών κυττάρων, κυρίως χοριονικών λαχνών ή κυττάρων αμνιακού υγρού, είτε απευθείας στο δείγμα ή μετά από καλλιέργεια. Σε όλους τους προγεννητικούς ελέγχους γονιδιακών νοσημάτων, εφαρμόζεται η παράλληλη ανάλυση πολυμορφισμών από δείγμα αίματος της εγκύου για τον αποκλεισμό πιθανής επιμειξίας του δείγματος με μητρικά κύτταρα. Για το λόγο αυτό, το δείγμα θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται με 1-2ml περιφερικού αίματος της μητέρας.

prenatal diagnosis step-step.pdf

 

Ο μαιευτήρας πριν την κύηση μπορεί να συμβουλεύσει τους μέλλοντες γονείς, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προληφθούν γενετικές παθήσεις που μπορεί να εκδηλωθούν στα παιδιά τους. Στα πλαίσια αυτής της προληπτικής συμβουλευτικής, πρέπει να ακολουθήσει ορισμένα βήματα και να προτείνει ενδεχομένως κάποιες δράσεις:

 • ο μαιευτήρας διερευνά το οικογενειακό ιστορικό και των δύο μελλοντικών γονιών, όπου θα ζητήσει να αναφερθούν τυχόν προβλήματα συγγενών ανωμαλιών διάπλασης, νοητικής υστέρησης, ή άλλων γενετικών νόσων στις οικογένειες.
 • για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν από τη λήψη του οικογενειακού ιστορικού, ο μαιευτήρας πρέπει να συμβουλευθεί κλινικό γενετιστή για περαιτέρω πιθανούς ελέγχους, που μπορεί να απαιτηθούν, όπως ό χρωμοσωματικός έλεγχος, διερεύνηση γονιδιακών μεταλλάξεων στους πάσχοντες και ίσως και σε άλλα μέλη της οικογένειας. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να είναι απαραίτητοι για την πρόληψη γέννησης πάσχοντος παιδιού. Έτσι σε περίπτωση υψηλού γενετικού κινδύνου θα πρέπει να προταθεί στοχευμένος προγεννητικός ή προεμφυτευτικός έλεγχος.
 • σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, συνιστάται ο έλεγχος μεταλλάξεων της κυστικής ίνωσης στο ζευγάρι των μελλοντικών γονέων. Ο έλεγχος αυτός, όπως και αυτός της μεσογειακής αναιμίας, γίνεται εφάπαξ, κατά προτίμηση πριν την αρχή της πρώτης κύησης και εξασφαλίζει οτι το ζευγάρι δεν θα αποκτήσει πάσχοντα παιδιά από τα δύο αυτά συχνά γενετικά νοσήματα.
Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν έχουν γίνει πριν την κύηση, μπορεί να πραγματοποιηθούν και στα πρώτα στάδια της κύησης (1ο τρίμηνο), κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης που θα γίνει στο μαιευτήρα

Σημειούται επίσης ότι η InterGenetics έχει αναπτύξει ένα γενωμικό τεστ Progenomis® που αφορά και τους δύο μέλλοντες γονείς και που στηρίζεται στη γενωμική ανάλυση, μέσω μαζικής παράλληλης αλληλούχισης (massive parallel sequencing or next generation sequencing – NGS), του DNA περίπου 670 γονιδίων και των δύο μέλλοντων γονέων, με σκοπό την πρόληψη εκατοντάδων υπολειπόμενων γενετικών νοσημάτων, σε μία αθροιστική συχνότητα 1/200 εως 1/300 νεογέννητα.

Η αποκάλυψη γνωστής παθολογικής μετάλλαξης ή νέας υποχρεωτικά παθολογικής μετάλλαξης σε ένα από τα 670 γονίδια προσφέρει πολύτιμη αναπαραγωγική πληροφορία για συγκεκριμένους κινδύνους που έχουν δύο μέλλοντες γονείς να αποκτήσουν πάσχον παιδί, στην περίπτωση που και οι δύο έχουν μεταλλάξεις σε κοινά γονίδια, ή αν μόνο η μητέρα αποδειχθεί φορέας φυλοσύνδετης μετάλλαξης.

Η γνώση ύπαρξης μεταλλάξεων σε κοινά γονίδια σε δύο μελλοντικούς γονείς προσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικών αναπαραγωγικών λύσεων, όπως ο προγεννητικός έλεγχος ή ο προεμφυτευτικός έλεγχος μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, αποφεύγοντας έτσι τη γέννηση πάσχοντος παιδιού.

Ο γενετικός έλεγχος του εμβρύου, αφορά τόσο τα χρωμοσωματικά όσο και τα γονιδιακά νοσήματα και μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε τρίμηνο της κύησης, από την 10η εβδομάδα και μετά.

 • Στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου η πρώτη αξιολόγηση για την πορεία της κύησης γίνεται από τον μαιευτήρα με ένα υπερηχογράφημα 6ης εβδομάδας.
 • Παράλληλα, πρέπει να γίνει ένας γενικός έλεγχος (check-up κύησης), που περιλαμβάνει:
  • γενική αίματος, ομάδα αίματος, rhesus,
  • σάκχαρο, ουρία, γενική ούρων,
  • ηλεκτοφόρηση αιμοσφαιρίνης, μέτρηση του κλάσματος Α2 της αιμοσφαιρίνης για έλεγχο β-μεσογεακής αναιμίας (εφόσον δεν έχει γίνει πριν την κύηση), σίδηρος ορού αίματος, φερριτίνη ορού,
  • τοξόπλασμα (Toxo-IgG & Toxo-IgM), κυτταρομεγαλοϊός (CMV-IgG & CMV-IgM), ερυθρά (Rubella- IgG & Rubella-IgM), ηπατίτιδα Β – αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg), ηπατίτιδα C (HCV), ιός AIDS (HIV 1+2),
  • ορμόνη θυροειδούς T4, ορμόνη θυροειδούς TSH,
  • μεταλλάξεις της κυστικής ίνωσης (87% της συχνότητας των μεταλλάξεων στον Ελληνικό πληθυσμό), εφόσον δεν έχει γίνει πριν την κύηση

Στο check-up αυτό, θα αξιολογηθούν τυχόν προβλήματα αναιμίας, ασυμβατότητας ομάδων αίματος, διαβήτη, λοιμώξεων, θυροειδούς και ο βασικός έλεγχος για δύο συχνά γενετικά νοσήματα, που είναι η κυστική ίνωση και η μεσογειακή αναιμία.

Μην αφήνετε στην τύχη την υγεία του μέλλοντος παιδιού σας

Μετά την πρώτη αξιολόγηση από τον μαιευτήρα την 10η-11η εβδομάδα της κύησης, θα πρέπει να γίνει μια διερεύνηση για στατιστική εκτίμηση του κινδύνου για χρωμοσωματικές ανωμαλίες (σύνδρομο Down, κ.α). Η πραγματοποίηση αυτής της διερεύνησης, αφορά τη συνδυαστική εκτίμηση των τιμών βιοχημικών δεικτών του αίματος της μητέρας, που είναι η πρωτεΐνη του πλακούντα (PAPP-a) και η β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG), με τη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας, καθώς και άλλους υπερηχογραφικούς δείκτες.

Η συνδυαστική εκτίμηση των υπερηχογραφικών και βιοχημικών δεικτών με την ηλικία της γυναίκας, μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη υψηλού κινδύνου κυρίως για χρωμοσωματικές ή και για άλλες γενετικές παθήσεις ή συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του εμβρύου.

Στην περίπτωση υψηλού κινδύνου, συστήνεται η επεμβατική λήψη χοριονικών λαχνών στο 1ο τρίμηνο της κύησης (11η-13η ΕΚ), ή αμνιακού υγρού στο 2ο τρίμηνο της κύησης (17η-23η ΕΚ), προκειμένου να εκτελεστεί η βασική εξέταση καρυοτύπησης του εμβρύου, που γίνεται ή με την μορφολογική ανάλυση των χρωμοσωμάτων (απάντηση 14 ημέρες), ή με την πιο σύγχρονη μέθοδο του μοριακού καρυοτύπου υψηλής διακριτικότητας, που αποκαλύπτει περισσότερες χρωμοσωματικές ανωμαλίες που αφορούν εκατοντάδες γνωστά σύνδρομα και έχει το πλεονέκτημα της γρήγορης απάντησης (5-7 ημέρες).

Εναλλακτικά σήμερα προτείνεται για κυήσεις ‘μεσαίου’ κινδύνου η εκτέλεση ενός screening τεστ (τεστ διαλογής), που είναι βέβαια μη-διαγνωστικό και που αφορά πρακτικά μόνο το σύνδρομο Down. Το τέστ αυτό γίνεται από το περιφερικό αίμα της μητέρας, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την επεμβατική λήψη (τεστ NIPT).

Στην περίπτωση υψηλού κινδύνου, συστήνεται η επεμβατική λήψη χοριονικών λαχνών στο 1ο τρίμηνο της κύησης (11η-13η ΕΚ), ή αμνιακού υγρού στο 2ο τρίμηνο της κύησης (17η-23η ΕΚ), προκειμένου να εκτελεστεί η βασική εξέταση καρυοτύπησης του εμβρύου, που γίνεται ή με την μορφολογική ανάλυση των χρωμοσωμάτων (απάντηση 14 ημέρες), ή με την πιο σύγχρονη μέθοδο του μοριακού καρυοτύπου, που αποκαλύπτει περισσότερες χρωμοσωματικές ανωμαλίες που αφορούν εκατοντάδες γνωστά σύνδρομα και έχει το πλεονέκτημα της γρήγορης απάντησης (5-7 ημέρες).

Η αμνιοπαρακέντηση δεν θεωρείτε πλέον επικίνδυνη επεμβατική μέθοδος προγεννητικού ελέγχου. Ο κίνδυνος είναι λιγότερος από 1/1.000

Σημειούται ότι όπως έχει αποδειχθεί, ο προγεννητικός μοριακός καρυότυπος αυξάνει τη διαγνωστική μας ικανότητα αποκαλύπτοντας περίπου 3% των εμβρύων να πάσχουν από κάποια χρωμοσωματική ανισοζυγία (Konialis C., Pangalos C., 2015). Λαμβανομένου υπόψη του εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου της αμνιοπαρακέντησης (1/‰), η διαγνωστική κάλυψη των κυήσεων για χρωμοσωματικές ανωμαλίες, μετά από αμνιοπαρακέντηση, κερδίζει σήμερα έδαφος.

Κατά τη διάρκεια του αναλυτικού υπερηχογραφήματος του 2ου τριμήνου της κύησηςου τριμήνου της κύησης, που εκτελεί ο μαιευτήρας την 21η -24η εβδομάδα, υπάρχει περίπτωση ήπιων ή και σοβαρών συγγενών ανωμαλιών διάπλασης του εμβρύου.

Αφού απαραίτητα ελεγχθούν πρώτα οι τυχόν χρωμοσωματικές ανωμαλίες του εμβρύου με προγεννητικό μοριακό καρυότυπο υψηλής διακριτικότητας , εκτελείται σήμερα αποκλειστικά απο την InterGenetics ένας πλήρης γονιδιακός έλεγχος ~760 γονιδίων που έχουν ενοχοποιηθεί για συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης, όπως είναι σοβαρές σκελετικές, καρδιακές και νεφρικές ανωμαλίες, ανωμαλίες διάπλασης του εγκεφάλου, αμφίβολα έξω γεννητικά όργανα του εμβρύου και άλλες ανωμαλίες.

Το τεστ αυτό λέγεται Fetalis®® και o σκοπός της προγεννητικής γενωμικής αυτής εξέτασης, είναι να καθορίσει έγκαιρα και αποφασιστικά, αν ένα υπερηχογραφικό ή άλλο σοβαρό κλινικό εύρημα στο έμβρυο, μπορεί να αποδοθεί σε μεταλλάξεις σε κάποιο από τα περίπου 760 γονίδια που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες σοβαρές γενετικές παθήσεις.

Η εφαρμογή της γενωμικής εξέτασης Fetalis® σε περιστατικά με παθολογικά εμβρυϊκά ευρήματα, μετά από κατάλληλη κλινική γενετική αξιολόγηση κάθε περίπτωσης, προσφέρει τη σωστή γενετική πληροφορία που απαιτείται, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το αναπαραγωγικό μέλλον του ζεύγους.

Ο αριθμός των γονιδίων και τα αντίστοιχα νοσήματα μπορεί να επεκτείνεται ανάλογα με τη διεθνή πρόοδο της επιστημονικής γνώσης. Επομένως, το τεστ Fetalis® θα μπορούσε να προταθεί όταν έχουν διαπιστωθεί υπερηχογραφικά συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του εμβρύου και αμέσως μετά από ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου.

Σε περίπτωση που όπως προαναφέραμε απο το οικογενειακό ιστορικό προκύπτει πιθανότητα γενετικού νοσήματος στην οικογένεια, τότε είναι απαραίτητο να εξετασθούν οι γονιδιακές μεταλλάξεις της νόσου στον πάσχοντα ή/και στους φορείς.

Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να οδηγηθεί το ζευγάρι σε προγεννητικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της κύησης ή σε προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο (PGD) μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ο προγεννητικός έλεγχος θα γίνει στις περιπτώσεις αυτές πιθανότερα στο 1ο τρίμηνο με λήψη χοριονικών λαχνών ή αλλιώς τροφοβλάστης (CVS) και ανάλυση του DNA των κυττάρων, διότι ο κίνδυνος πάσχοντος εμβρύου στις περιπτώσεις αυτές είναι μεγάλος (25-50%) και η διάγνωση μπορεί και πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Είναι όμως επίσης εφικτή η λήψη αμνιακού υγρού στο 2ο τρίμηνο και η ανάλυση γονιδιακών ανωμαλιών από το DNA των αμνιακών κυττάρων. Συνιστάται όλες οι παραπάνω διαδικασίες να καλύπτονται πριν από την εκτέλεσή τους και μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από γενετική συμβουλή, που δίνει εξειδικευμένος κλινικός γενετιστής.

Το σύνδρομο Down δεν είναι ο μόνος λόγος για προγεννητικό έλεγχο

Έχει υπολογισθεί ότι περίπου 1 στα 30 νεογνά πάσχουν από μια σοβαρή γενετική ασθένεια και η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές οφείλεται σε χρωμοσωματικές ανωμαλίες ή σε μεταλλάξεις ενός γονιδίου. Αυτές οι γενετικές βλάβες μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας νέας γενετικής ανωμαλίας στο έμβρυο, δηλαδή που δεν έχει κληρονομηθεί από κάποιο γονέα, ή το αποτέλεσμα γενετικών μεταλλάξεων που κληρονόμησε το έμβρυο από ανυποψίαστους γονείς-φορείς.

Η InterGenetics είναι σήμερα σε θέση να προσφέρει ένα νέο ολοκληρωμένο προγεννητικό τεστ, το τεστ FetalSafe®®, που συμπληρώνει την προγεννητική διάγνωση χρωμοσωματικών ανωμαλιών μέσω του μοριακού καρυότυπου-aCGH, με παράλληλη γενωμική ανάλυση μέσω Next Generation Sequencing – NGS περίπου 300 γονιδίων, στα οποία μεταλλάξεις σχετίζονται με πολλές σοβαρές γενετικές παθήσεις, που εμφανίζονται συνολικά με μια συχνότητα περίπου 1 στις 300 – 1 στις 400 γεννήσεις και που δεν είναι δυνατό να αποκαλύψει ο μοριακός καρυότυπος.

Έχει υπολογισθεί διεθνώς, ότι περίπου 1 στα 50 μωρά γεννιούνται με σοβαρά γενετικά νοσήματα, που εκδηλώνονται με σωματικές αναπηρίες, δυσμορφίες, δυσπλασίες, ή/και νοητική υστέρηση. Τα περισσότερα από αυτά τα νοσήματα οφείλονται σε γενετικές βλάβες είτε των χρωμοσωμάτων ή των γονιδίων, δηλαδή σε ανωμαλίες του ‘ανθρώπινου λογισμικού’, που είτε προκλήθηκαν για πρώτη φορά στο κυοφορούμενο έμβρυο, ή κληρονομήθηκαν από γονείς-φορείς, που όμως ήταν υγιείς κι έτσι δεν ήξεραν ότι τις έφεραν.

Οι συνέπειες των περισσοτέρων αυτών γενετικών βλαβών είναι πολύ σοβαρές για την ποιότητα της ζωής των πασχόντων βρεφών. Ως εκ τούτου, το γενωμικό τεστ FetalSafe®, σε συνδυασμό με τον προγεννητικό μοριακό καρυότυπο, αποτελεί ένα διευρυμένο, σφαιρικό και ταχύ (1 εβδομάδα) προγεννητικό γενετικό τεστ, που ανιχνεύει περίπου το 97% όλων των σοβαρών γενετικών παθήσεων που μπορεί να εμφανισθούν ξαφνικά στη γέννηση του παιδιού και επομένως μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κυήσεις.

 1. First applications of a targeted exome sequencing approach in fetuses with ultrasound abnormalities reveals an important fraction of cases with associated gene defects.
  Pangalos C, Hagnefelt B, Lilakos K, Konialis C.
  PeerJ. 2016 Apr 26;4:e1955. doi: 10.7717/peerj.1955
 2. Dilemmas in Prenatal Chromosomal Diagnosis Revealed Through a Single Center’s 30 Years’ Experience and 90,000 Cases.
  Konialis C, Pangalos C.
  Fetal Diagn Ther. 2015;38(3):218-32
 3. A familial case of Muenke syndrome. Diverse expressivity of the FGFR3 Pro252Arg mutation–case report and review of the literature.
  Aravidis C, Konialis CP, Pangalos CG, Kosmaidou Z.
  J Matern Fetal Neonatal Med. 2014 Sep;27(14):1502-6
 4. Resistin in mid-trimester amniotic fluid in trisomy 21.
  Vrachnis N, Gkogkas L, Iliodromiti S, Grigoriadis C, Samoli E, Iliodromiti Z, Pangalos C, Pappa KI, Drakoulis N, Creatsas G, Botsis D.
  J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Nov;26(16):1576-80
 5. Fetuin A concentration in the second trimester amniotic fluid of fetuses with trisomy 21 appears to be lower: phenotypic considerations.
  Iliodromiti S, Vrachnis N, Samoli E, Iliodromiti Z, Pangalos C, Drakoulis N, Creatsas G, Botsis D.
  Mediators Inflamm. 2012;2012:138971
 6. Uncovering recurrent microdeletion syndromes and subtelomeric deletions/duplications through non-selective application of a MLPA-based extended prenatal panel in routine prenatal diagnosis.
  Prenat Diagn. 2011 Jun;31(6):571-7
  Konialis C, Hagnefelt B, Sevastidou S, Karapanou S, Pispili K, Markaki A, Pangalos C.
 7. CFTR DeltaF508 mutation detection from dried blood samples in the first trimester of pregnancy: a possible routine prenatal screening strategy for cystic fibrosis?
  Konialis CP, Hagnefelt B, Kazamia C, Karapanou S, Pangalos C.
  Fetal Diagn Ther. 2007;22(1):41-4
 8. The prenatal diagnosis of cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) by mutation analysis.
  Milunsky A, Konialis C, Shim SH, Maher TA, Spengos K, Ito M, Pangalos C.
  Prenat Diagn. 2005 Nov;25(11):1057-8.
 9. Partial trisomy 17q22-qter and partial monosomy Xq27-qter in a girl with a de novo unbalanced translocation due to a postzygotic error: case report and review of the literature on partial trisomy 17qter.
  Sarri C, Gyftodimou J, Avramopoulos D, Grigoriadou M, Pedersen W, Pandelia E, Pangalos C, Abazis D, Kitsos G, Vassilopoulos D, Brøndum-Nielsen K, Petersen MB.
  Am J Med Genet. 1997 May 2;70(1):87-94. Review
 10. Understanding the mechanism(s) of mosaic trisomy 21 by using DNA polymorphism analysis.
  Pangalos C, Avramopoulos D, Blouin JL, Raoul O, deBlois MC, Prieur M, Schinzel AA, Gika M, Abazis D, Antonarakis SE.
  Am J Hum Genet. 1994 Mar;54(3):473-81. Erratum in: Am J Hum Genet 1994 Jul;55(1):217
 11. No significant effect of monosomy for distal 21q22.3 on the Down syndrome phenotype in “mirror” duplications of chromosome 21.
  Pangalos C, Théophile D, Sinet PM, Marks A, Stamboulieh-Abazis D, Chettouh Z, Prieur M, Verellen C, Rethoré MO, Lejeune J, et al.
  Am J Hum Genet. 1992 Dec;51(6):1240-50

Εξετάσεις της ενότητας

Προγεννητικός έλεγχος κυστικής ίνωσης

Επιλογή 1: ανίχνευση της μετάλλαξης F508del

Με την ανίχνευση της μετάλλαξης αυτής σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών (που ΔΕΝ αποτελεί βεβαίως πλήρη έλεγχο της νόσου), αποκαλύπτονται περίπου τα μισά έμβρυα φορείς της νόσου (περίπου 2% φορείς του γενικού πληθυσμού) και πάσχοντα-ομοζυγώτες.

Σε περίπτωση που το έμβρυο είναι φορέας, προχωρούμε άμεσα στην πλήρη ανάλυση όλων των μεταλλάξεων του γονιδίου στους γονείς (>99% των μεταλλάξεων, ή τουλάχιστον σε ποσοστό 90% των μεταλλάξεων), για να διαπιστωθεί ο κίνδυνος πάσχοντος εμβρύου.

Επιλογή 2: ανίχνευση 90% των μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR στον ελληνικό πληθυσμό

Εξετάζονται 43 μεταλλάξεις συνολικά, που ενσωματώνουν 12 μεταλλάξεις ειδικά για τον ελληνικό πληθυσμό και καλύπτουν 90% του συνόλου των μεταλλάξεων του γονιδίου που ανιχνεύονται στον ελληνικό πληθυσμό (και σε αρκετούς άλλους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς). Η εξέταση εκτελείται σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών.

Συνοδεύεται πάντα από γραπτή κλινική γενετική εκτίμηση.

Σημειώνεται ότι η InterGenetics συμμετέχει για πολλά χρόνια και με απόλυτη επιτυχία στον ετήσιο εξωτερικό έλεγχο ποιότητας EMQN (EQA) για τον έλεγχο της κυστικής ίνωσης, που οργανώνει η EAA/EMQN. Επιπλέον η InterGenetics έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012, ΕΣΥΔ αρ. πιστ. 1025 για την εξέταση της κυστικής ίνωσης για την ανίχνευση των μεταλλάξεων στον ελληνικό πληθυσμό.

Επιλογή 3: ανίχνευση >99% των μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR

Εφαρμόζουμε έλεγχο μεταλλάξεων όλου του γονιδίου CFTR (σε όλα τα 24 εξόνια, συμπεριλαμβανομένων και των ελλείψεων), καλύπτοντας ποσοστό >99% των μεταλλάξεων της νόσου. Η εξέταση εκτελείται με την τεχνική Next Generation Sequencing (NGS), ενώ εκτελείται παράλληλα και MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών του γονιδίου. Η εξέταση εκτελείται σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών.

Συνοδεύεται πάντα από γραπτή κλινική γενετική εκτίμηση.

Δεν είμαστε μόνο ένα εργαστήριο Γενετικής, είμαστε μια σύνθετη ομάδα από κλινικούς και εργαστηριακούς γενετιστές και γι’αυτό μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας ή/και με τον θεράποντα ιατρό σας, την ενδεδειγμένη εξέταση για το πρόβλημά σας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τα συνοδεύουμε πάντα με λεπτομερή κλινική εκτίμηση των ευρημάτων

Προγεννητικός μοριακός καρυότυπος υψηλής ανάλυσης με τη μέθοδο arrayCGH (α’ επιπέδου)

Η μέθοδος, που ονομάζεται και συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός σε μικροσυστοιχίες (arrayCGH – aCGH), επιτρέπει την μικρο-ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος σε 10-100 φορές μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο. O μοριακός καρυότυπος έχει επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στην κλινική κυτταρογενετική και σήμερα αποτελεί τη μέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση πολλών γενετικών νοσημάτων (νοητική υστέρηση, αναπτυξιακή καθυστέρηση, συγγενείς δυσπλασίες, κ.λπ.) που συνδέονται με ποσοτικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, δηλαδή ελλείψεις και διπλασιασμούς (Copy Number Variations – CNV’s), όχι μόνο στη μεταγεννητική διάγνωση, αλλά και στον προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο.

Αποκαλύπτει χρωμοσωματικές ανωμαλίες που καταρχήν θα έβρισκε ο κλασσικός καρυότυπος (π.χ. τρισωμία 21, κ.α.), αλλά και πάμπολλες άλλες υπο-μικροσκοπικές ανωμαλίες, που αφορούν μικρές περιοχές χρωμοσωμάτων που λείπουν (ελλείψεις) ή που έχουν διπλασιαστεί (διπλασιασμοί) και που δεν αποκαλύπτονται με τον κλασσικό καρυότυπο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο μοριακός καρυότυπος δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσει ισοζυγισμένες χρωμοσωματικές αναδιατάξεις (π.χ. ισοζυγισμένες μετατοπίσεις, αναστροφές), τριπλοειδία, χρωμοσωματικούς μωσαϊκισμούς σε ποσοστό <15-20%, καθώς και μεταλλάξεις γονιδίων που αποτελούν και την πιο συχνή αιτία χιλιάδων γενετικών νοσημάτων, όπως η μεσογειακή αναιμία, η ινοκυστική νόσο, κ.α..

Ο μοριακός καρυότυπος δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσει μεταλλάξεις γονιδίων, που αποτελούν την βασική και πιο συχνή αιτία γενετικών νοσημάτων

Στο βαθμό που η εξέταση αυτή ανιχνεύει σύνδρομα και άλλες γενετικές ανωμαλίες που εμφανίζονται ξαφνικά σε μια κατά τ’ άλλα φυσιολογική κύηση και χωρίς συνήθως να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό ή υπερηχογραφικά ευρήματα, η εφαρμογή της μπορεί να γίνει σε όλα τα δείγματα που απαιτούν προγεννητικό χρωμοσωματικό έλεγχο.

Οι ανωμαλίες που αποκαλύπτει ο προγεννητικός μοριακός καρυότυπος σχετίζονται με εκατοντάδες γνωστά γενετικά νοσήματα και σύνδρομα, που εκδηλώνονται με διάφορες ανωμαλίες διάπλασης ή/και διανοητική/ψυχοκινητική καθυστέρηση και που θα είχαν παραμείνει αδιάγνωστα με τον κλασσικό καρυότυπο.

Για τους παραπάνω λόγους, η εξέταση σήμερα αντικαθιστά διεθνώς τον κλασσικό καρυότυπο, αφού αποδεδειγμένα είναι σε θέση να διαγνώσει όλες τις παθολογικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, αλλά και τους χρωμοσωματικούς μωσαϊκισμούς. Σε επιλεγμένα περιστατικά κι όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, η εξέταση συμπληρώνεται και με κλασσικό καρυότυπο.

Σήμερα, το ποσοστό παθολογικών εμβρύων που αποκαλύπτεται με την εξέταση αυτή είναι περίπου 3% (~ 1 στα 30) των περιστατικών που εξετάζονται (υπερδιπλάσια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο). Επιπλέον, η εφαρμογή της εξέτασης δεν απαιτεί τη χρονοβόρα καλλιέργεια του αμνιακού υγρού ή του δείγματος τροφοβλάστης (CVS), με συνέπεια ο έλεγχος να ολοκληρώνεται σε 6-8 ημέρες.

To αναλυτικό επίπεδο του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου, έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα από την InterGenetics, μετά από εκτενέστατη εμπειρία πολλών χιλιάδων περιστατικών και λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς συστάσεις, στηρίζεται σήμερα στην δοκιμασμένη πλατφόρμα ανάλυσης microarrays 2x105K και αξιολογούνται:

 • Ελλείψεις/ διπλασιασμοί μεγέθους ≥100Kb σε περίπου 800 στοχευμένες χρωμοσωματικές περιοχές με γνωστή κλινική σημασία(βλέπε ενδεικτικό Πίνακα)

 

 • Ελλείψεις/ διπλασιασμοί μεγέθους ≥350-500Kb σε άλλες περιοχές κατά μήκος όλων των χρωμοσωμάτων (backbone). Πιο συγκεκριμένα, ελλείψεις ≤350 Kb και διπλασιασμοί ≤500 Kb στις περιοχές αυτές δεν αξιολογούνται και δεν αναφέρονται.

Το τελικό αναλυτικό επίπεδο είναι δυνατό να διαφέρει (υπάρχει σχετική αναφορά στη τελική έκθεση αποτελεσμάτων), ανάλογα με τεχνικές παραμέτρους που σχετίζονται με την ποσότητα ή/και την ποιότητα του δείγματος.

Να σημειωθεί ότι στη τελική έκθεση αποτελεσμάτων αναφέρονται ΜΟΝΟ τα ευρήματα που εκτιμούμε ότι έχουν κλινική σημασία, ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να μην αναφέρονται ευρήματα αγνώστου κλινικής σημασίας, που συχνά προκαλούν άσκοπη αναστάτωση μέσα στη κύηση. Επιπλέον, μια σειρά από μικροελλειπτικά/ μικροδιπλασιαστικά σύνδρομα παρουσιάζουν μεταβλητή διεισδυτικότητα και εκφραστικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΣΧΟΥΝ όλα τα άτομα με τη μικροέλλειψη ή το μικροδιπλασιασμό ή τα κλινικά συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.

Σε γενικές γραμμές, η τελική έκθεση αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνει μικροελλείψεις/μικροδιπλασιασμούς και άλλες χρωμοσωματικές ανισοζυγίες με γνωστή σήμερα κλινική σημασία. Η αξιολόγηση κι αναφορά άλλων ελλείψεων/διπλασιασμών θα καθορίζεται αναλόγως, μετά από ειδική εσωτερική κλινική αξιολόγηση. Σε επιλεγμένα περιστατικά κι ανάλογα με το είδος του ευρήματος, μπορεί να απαιτείται ο έλεγχος των γονέων πριν από την τελική αξιολόγηση.

(βλέπε πρόσφατη επιστημονική δημοσίευσή μας).

Επιλογή: Με επιπλέον ανίχνευση νευρογενετικών νοσημάτων

Από το 2013 και σε διεθνή πρωτοπορία, η InterGenetics σε όλες τις εξετάσεις του προγεννητικού χρωμοσωματικού ελέγχου, τόσο του κλασσικού, όσο και του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου (σε κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών), έχει προσθέσει ένα ειδικό πακέτο ελέγχου-screening νευρογενετικών νοσημάτων, που περιλαμβάνει τη διάγνωση για πάσχοντα έμβρυα από:

 • το σύνδρομο εύθραυστου Χ (FRAXA), μόνο για άρρενα έμβρυα, καθώς και
 • της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (Spinal Muscular Atrophy-SMA), σε άρρενα και θήλεα έμβρυα

Με την επιλογή αυτή, αποκαλύπτονται προγεννητικά (κι έχουν ήδη αποκαλυφθεί) πάσχοντα έμβρυα, που στη γέννηση θα οδηγούσαν στην εκδήλωση ενός ιδιαίτερα σοβαρού γενετικού νοσήματος στο παιδί.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, η εφαρμογή του προγεννητικού μοριακού καρυοτύπου αντικαθιστά πλέον κι έχει διαδεχθεί στην πράξη τον Διευρυμένο προγεννητικό έλεγχο – EPP, αφού προσφέρει πολλαπλάσια πλεονεκτήματα.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ (Γενικές Πληροφορίες για τις εξετάσεις) για γενικές οδηγίες και το παραπεμπτικό

FetalSafe® Plus – ανάλυση αλληλουχίας του DNA όλων των εξονίων ~300 γονιδίων σχετιζόμενα με >320 κληρονομικές παθήσεις, που περιλαμβάνει και προγεννητικό μοριακό καρυότυπο (aCGH)

Η InterGenetics παρουσιάζει το νέο τεστ FetalSafe®, ένα γενετικό τεστ που στηρίζεται στη γενωμική ανάλυση με τεχνολογία Next Generation Sequencing (NGS) ~300 γονιδίων, που συνδέονται με εκατοντάδες διαφορετικά γονιδιακά γενετικά νοσήματα, από τα πιο σοβαρά που μπορεί να προσβάλουν το παιδί που θα γεννηθεί.

Έχει υπολογισθεί διεθνώς, ότι περίπου 1 στα 50 μωρά γεννιούνται με σοβαρά γενετικά νοσήματα, που εκδηλώνονται με σωματικές αναπηρίες, δυσμορφίες, δυσπλασίες, ή/και νοητική υστέρηση. Τα περισσότερα από αυτά τα νοσήματα οφείλονται σε γενετικές βλάβες είτε των χρωμοσωμάτων ή των γονιδίων, δηλαδή σε ανωμαλίες του ‘ανθρώπινου λογισμικού’, που είτε προκλήθηκαν για πρώτη φορά στο κυοφορούμενο έμβρυο, ή κληρονομήθηκαν από γονείς-φορείς, που όμως ήταν υγιείς κι έτσι δεν ήξεραν ότι τις έφεραν. Οι συνέπειες των περισσοτέρων αυτών γενετικών βλαβών είναι πολύ σοβαρές για την ποιότητα της ζωής των πασχόντων βρεφών.

Σήμερα λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας τα τεχνολογικά μέσα για να τις ανιχνεύουμε εγκαίρως, πριν από τη γέννηση, δεν πρέπει να μένουμε χωρίς προτάσεις διάγνωσης και πρόληψης και ιδανικά όλες οι κυήσεις θα πρέπει να οδηγούνται σε τέτοιου είδους ελέγχους.

Γενωμική ανάλυση για >95% των σοβαρών γενετικών νοσημάτων του εμβρύου

Το τεστ FetalSafe® γίνεται με συνδυασμό δύο εξελιγμένων διαγνωστικών εξετάσεων:

 • της γενωμικής ανάλυσης με τη νέα τεχνική μαζικής παράλληλης αλληλούχισης (Next Generation Sequencing – NGS), που ελέγχει όλες τις παθογόνες μεταλλάξεις 300 γονιδίων που προκαλούν περισσότερα από 320 σοβαρά γονιδιακά νοσήματα στον άνθρωπο

και ταυτόχρονα

 • του προγεννητικού μοριακού καρυότυπου υψηλής ανάλυσης με την τεχνική aCGH, που ανιχνεύει στοχευμένα ανισοζυγίες χρωμοσωμάτων σε εκατοντάδες κλινικά σημαντικές περιοχές, αποκαλύπτοντας περισσότερο από 95% των αναγνωρισμένων σοβαρών παθολογικών χρωμοσωματικών ανωμαλιών.

Το νέο αυτό τεστ αναλύει το DNA των εμβρυϊκών κυττάρων, που λαμβάνονται είτε στο 1ο τρίμηνο της κύησης με λήψη τροφοβλάστης (σημερινή ασφάλεια μεθόδου >99,7%) ή στο 2ο τρίμηνο της κύησης με λήψη αμνιακού υγρού (σημερινή ασφάλεια μεθόδου >99,9%).

Επιπλέον απαντάται πολύ σύντομα, μέσα σε 7 ημέρες, γεγονός πολύ σημαντικό για την ηρεμία των γονιών.

Το τεστ αυτό είναι διαγνωστικό, σε αντίθεση με άλλα τεστ που βασίζονται σε στατιστικούς υπολογισμούς και δεν είναι διαγνωστικά.

Το τεστ απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν τον πληρέστερο δυνατό προληπτικό έλεγχο γενετικών νοσημάτων που μπορεί να παρουσιάσει το παιδί που θα γεννηθεί

Το τεστ FetalSafe® ανιχνεύει παθολογικές μεταλλάξεις 300 γονιδίων (βλέπε παρακάτω λίστα γονιδίων), προσφέροντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ασφαλή διάγνωση για πολλά σοβαρά κληρονομικά νοσήματα, όπως:

 • β-μεσογειακή αναιμία
 • κυστική ίνωση
 • τις συχνότερες βαρηκοΐες
 • ~170 νευρογενετικά-νευρολογικά νοσήματα, όπως π.χ. μυϊκή δυστροφία Duchenne/Becker
 • πολλές γενετικές παθήσεις των ματιών, όπως αμφιβληστροειδοπάθειες
 • 22 μεταβολικά νοσήματα
 • >90 σοβαρά παιδιατρικά νοσήματα, όπως το σύνδρομο Noonan, το σύνδρομο Smith-Lemli-Opitz, το σύνδρομο Treacher-Collins, η πολυκυστική νόσος νεφρών νεογνικού τύπου, η ατελής οστεογένεση, κ.α.
 • άλλα σοβαρά γενετικά νοσήματα που θα εκδηλωθούν αργότερα στη ζωή, όπως το σύνδρομο Marfan, τη νευροϊνωμάτωση, την πολυκυστική νόσο νεφρών ενηλίκου, κ.λπ.

FETALSAFE GENES AND DISEASES FINAL GREEK.pdf

 

Ο αριθμός των ελεγχόμενων γονιδίων είναι δυνατό να αλλάζει, ανάλογα με την εξέλιξη της διεθνούς επιστημονικής γνώσης κι εμπειρίας.

Παράλληλα με τις γονιδιακές ανωμαλίες, το τεστ μέσω του μοριακού καρυοτύπου που το συνοδεύει, μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια χρωμοσωματικές ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο Down (τρισωμία 21) αλλά και πάμπολλες άλλες υπο-μικροσκοπικές ανωμαλίες, που αφορούν μικρές περιοχές χρωμοσωμάτων που λείπουν (ελλείψεις) ή που έχουν διπλασιαστεί (διπλασιασμοί) και που δεν αποκαλύπτονται με τον κλασσικό καρυότυπο. Οι ανωμαλίες που αποκαλύπτει ο προγεννητικός μοριακός καρυότυπος σχετίζονται με εκατοντάδες γνωστά γενετικά νοσήματα και σύνδρομα, που εκδηλώνονται με διάφορες ανωμαλίες διάπλασης ή/και διανοητική/ψυχοκινητική καθυστέρηση.

Η εξέταση απαιτεί δείγμα βιολογικού υλικού από το έμβρυο το οποίο εξετάζεται, όπως κύτταρα αμνιακού υγρού ή χοριονικών λαχνών. Πριν απο την εκτέλεση του τεστ, οι γονείς πρέπει να έχουν δώσει την έγγραφη συγκατάθεσή τους (informed consent) για να εκτελεστεί η εξέταση.

Το δείγμα αποστέλλεται στο εργαστήριο, όπου γίνεται η εξαγωγή DNA, ο εμπλουτισμός κι η ανάλυση της αλληλουχίας του DNA όλων των εξονίων των 300 γονιδίων με την μέθοδο Next Generation Sequencing (NGS). Οι αλληλουχίες χαρτογραφούνται σε σχέση με το πρότυπο ανθρώπινο γονιδίωμα και όλες οι αλλαγές-μεταλλάξεις εντοπίζονται και αξιολογούνται μέσω ειδικά ανεπτυγμένου λογισμικού βιοπληροφορικής.

Μόνο διεθνώς γνωστές παθολογικές μεταλλάξεις ή νέες υποχρεωτικά παθολογικές μεταλλάξεις θα αναφέρονται στην έκθεση αποτελεσμάτων, μαζί με μία κλινική αξιολόγηση
και κλινική γενετική εκτίμηση

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι το τεστ αυτό περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό γενετικών νοσημάτων κι έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι οδηγεί στην οριστική κι ασφαλή διάγνωση τους, γιατί δεν βασίζεται σε στατιστικούς υπολογισμούς που αφήνουν αβεβαιότητα, όπως συμβαίνει π.χ. με τον μη-επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο από το αίμα της μητέρας (NIPT).

Σε περιστατικά με παθολογικά ευρήματα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται και τα αποτελέσματα θα συζητούνται μέσω μίας υποχρεωτικής γενετικής συμβουλευτικής συνέντευξης.

Επίσης ελέγχεται με τη τεχνική MLPA η πιθανή παρουσία ελλείψεων ή διπλασιασμών του γονιδίου SMN1 και του γονιδίου DMD (μόνο στα άρρενα έμβρυα), που συνδέονται με τα γενετικά νοσήματα Spinal Muscular Atrophy ‐ SMA (OMIM 253300) και Duchenne/Becker muscular dystrophy (DMD/BMD ‐ OMIM 310200). Tέλος, στα άρρενα έμβρυα μόνο εκτελείται κι έλεγχος για το σύνδρομο του Εύθραυστου Χ (FRAXA).

Η εξέταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη, επομένως είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών και μοριακών γενετιστών, που εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Η σωστή κλινική γενετική εκτίμηση του περιστατικού και η γενετική συμβουλή, τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να καθορισθεί η σωστή στρατηγική του εργαστηριακού ελέγχου και να μπορέσουν να αποδοθούν σωστά οι έννοιες του πάσχοντος και του φυσιολογικού.

Όσοι μέλλοντες γονείς έχουν επιλέξει το τεστ FetalSafe® αισθάνονται ήσυχοι και ανακουφισμένοι ότι κάλυψαν τα περισσότερα σοβαρά γενετικά νοσήματα που θα μπορούσαν να παρουσιασθούν στο παιδί τους

Περιορισμοί του τεστ

Τα αποτελέσματα αξιολογούνται κι αναφέρονται με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις.

Η ανάλυση των παραπάνω γονιδίων με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις πιθανές παθολογικές μεταλλάξεις του κάθε γονιδίου/νοσήματος.

Γενικά, καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό (~95%) μεταλλάξεις στα εξόνια‐κωδικοποιούσες περιοχές των γονιδίων, ενώ καλύπτονται πολύ λιγότερο έως καθόλου μεταλλάξεις στις μη‐κωδικοποιούσες περιοχές‐ιντρόνια.

Επομένως, ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει τελείως την παρουσία μιας παθογόνου μετάλλαξης στο έμβρυο.

Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.